Közgyűlési meghívó (2007.12.20.)

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Szám: 2023-13/2007.

 

 

MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2007. december 20-án 8:00
 órai kezdettel tartandó Közgyűlésére.
Az ülés helye:  Városháza "Kossuth" terme.

 

 

Napirend előtt: 

  • A hónap műtárgya: Tájékoztató: a HERITOUR projekt keretében támogatott Vár-kapu rekonstrukció és Látogatóközpont terveiről
  • Karácsonyi Köszöntő: Dr. Bense László Erik képviselő, Felbermann Mónika énektanár és Cseri Evelin tanuló előadá-sában.

   

Napirendi pontok:

    (a nyílt ülés napirendi pontjai bejelentkeztés nélkül is letölthetőek)

 

1.)
A.)    Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés-ének módosítása
B.)    Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata  átmeneti rendeletének megalkotása

    Előadó:    Debreczenyi János polgármester

2.)    Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2002.(XI.15.) Ör. módosítása és kiegészítése
    Előadó:    Dr. Büki Szilvia jegyző, címzetes főjegyző

3.)    A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szó-ló, többször módosított 52/1996.(XI.29.) Ör. módosítása
    Előadó:    Czaun János alpolgármester

4.)    A helyi autóbusz-közlekedés szolgáltatási díjairól szóló, többször módosított 43/1993.(XII.17.) Ör. módosítása
    Előadó:    Czaun János alpolgármester

5.)    A települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és an-nak kötelező igénybevételéről szóló, többször módosított 35/2004.(IV.1.) Ör. módosítása
    Előadó:    Czaun János alpolgármester


6.)    Veszprém város területén érvényesülő távhőszolgáltatási díjak megállapításá-ról, valamint az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről szóló 59/2005.(XII.15.) Ör. módosítása
    Előadó:    Czaun János alpolgármester


7.)    A helyi ivóvíz, valamint szennyvízelvezetés, tisztítás díjairól, illetve a vízfo-gyasztás rendjéről szóló, többször módosított 11/1994.(III.25.) Ör. módosítá-sa
    Előadó:    Czaun János alpolgármester


8.)    A temetőkről és a temetkezésről szóló 37/2000.(X.30.) Ör. módosítása
    Előadó:    Czaun János alpolgármester


9.)    A helyi adórendeletek módosítása (építmény, kommunális, idegenforgalmi és iparűzési adó)
a.)    Az építményadóról szóló 48/2002.(XII. 18.) Ör. módosítása
b.)    A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 34/1999. (XI. 26.) Ör. módosítá-sa
c.)    Az idegenforgalmi adóról szóló 49/2002. (XII. 18.) Ör. módosítása
d.)    A helyi iparűzési adóról szóló 47/2002. (XII. 18.) Ör. módosítása


    Előadó:    Czaun János alpolgármester

10.)    A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 9/2007.(II.26.) Ör. módosítása
    Előadó:    Dr. Strenner Zoltán, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke

11.)    A védőnői körzetek meghatározásáról szóló 15/2005.(V.2.) Ör. módosítása
    Előadó:    Porga Gyula alpolgármester

12.)    A Veszprém, „Tiszafa I.” megnevezésű helyi jelentőségű védett természeti érték védettségének fenntartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
    Előadó:    Dr. Büki Szilvia jegyző, címzetes főjegyző

13.)    Veszprém Megyei Jogú Város közlekedési és parkolófejlesztési koncepciója (I. forduló) vitaanyag
    Előadó:    Debreczenyi János polgármester

14.)    Az Önkormányzat 2008. I. félévi munkaterve
    Előadó:    Debreczenyi János polgármester

15.)    A köztisztasági szolgáltatási szerződés elfogadása a VKSZ Zrt.-vel
    Előadó:    Debreczenyi János polgármester, Dr. Büki Szilvia jegyző, címzetes főjegyző

16.)    Finanszírozási javaslat az 1-8 évfolyamban járó veszprémi iskolai tanulók  iskolatej programban történő részvételére
    Előadó:    Porga Gyula alpolgármester

17.)    Együttműködési megállapodás a Kamera Hungária Televíziós Műsorfesztivál megrendezéséről
    Előadó:    Porga Gyula alpolgármester   

18.)    A szakképzés szervezési non-profit gazdasági társaság létrehozásával kapcso-latos előterjesztés
    Előadó:    Porga Gyula alpolgármester   

19.)    Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása
    Előadó:    Czaun János alpolgármester


20.) Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás és a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata között kötött Ellátási Szerződés módosítása
    Előadó:    Czaun János alpolgármester


21.)    Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata tanácsnokainak beszámolója egyéves munkájukról
    Előadók:    tanácsnokok

22.)      A veszprémi 5305/A/3 hrsz.-ú – BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazga-tóság kezelésében lévő – ingatlan kincstári vagyonból történő visszakérésé-nek és egyúttal Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlés-ének 156/2007.(VI.27.) Kh. számú határozatának visszavonása
    Előadó:    Dr. Büki Szilvia jegyző, címzetes főjegyző

 

23.)   
A./    A városi parkfenntartási feladatok ellátásáról szóló szerződést jóváhagyó 270/2007. (XI.29.) Kh. sz. határozat módosítása
B./    Az egyéb városüzemeltetési feladatok ellátásáról szóló szerződést jóvá-hagyó 271/2007. (XI.29.) Kh. sz. határozat módosítása

    Előadó:        Dr. Büki Szilvia  jegyző, címzetes főjegyző


24.)    Együttműködési megállapodás megkötése Balatonalmádi Város Önkor-mányzatával a hajléktalan ellátás tekintetében
    Előadó:    Dr. Strenner Zoltán,  az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke

25.)    A Báthory István Általános Iskola alapító okiratának módosítása
    Előadó:    Némedi Lajos, az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

26.)    Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Feladatellátási, Intézményhá-lózat-Működtetési és Fejlesztési Tervének felülvizsgálata
    Előadó:    Némedi Lajos,  az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke

27.)    A Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat módosítása
    Előadó:    Dr. Bense László Erik,  a Közbeszerzési Bizottság elnöke

28.)    A Veszprém,Szabadság tér 8. szám, 31/A/1 hrsz alatti üzlet megnevezésű in-gatlan adásvételi szerződésének jóváhagyása
    Előadó:    Baumgartner Lajos,a Gazdasági Bizottság elnöke

29.)    A Veszprém, Kopácsi utca 1. szám alatti – volt Gyermekek Háza – ingatlan adás-vételi szerződésének jóváhagyása (az előterjesztéshez tartozó végleges adás-vételi szerződés megküldésére később kerül sor)
    Előadó:    Baumgartner Lajos, a Gazdasági Bizottság elnöke

30.)    A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjének felmentése
    Előadó:    Debreczenyi János polgármester

31.)    A Veszprém Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézmény vezetőjének megbízása
    Előadó:    Dr. Strenner Zoltán,az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke

32.)    Veszprém Megyei Jogú Város aljegyzőjének kinevezése
    Előadó:    Dr. Büki Szilvia, jegyző, címzetes főjegyző

33.)    EgyebekVeszprém, 2007. december 13.
               

Debreczenyi János